Tín hiệu kỹ thuật

DỮ BÁO KỸ THUẬT: GBP/USD
DỮ BÁO KỸ THUẬT: GBP/USD

Thứ hai, 02/11/2020

TÍN HIỆU SVIP: GBP/USD
DỰ BÁO KỸ THUẬT : USD/JPY
DỰ BÁO KỸ THUẬT : USD/JPY

Thứ hai, 02/11/2020

TÍN HIỆU SVIP: USD/JPY
DỰ BÁO KỸ THUẬT : VÀNG
DỰ BÁO KỸ THUẬT : VÀNG

Thứ hai, 02/11/2020

TÍN HIỆU SVIP: GOLD
Dự báo kỹ thuật:GBP/USD
Dự báo kỹ thuật:GBP/USD

Thứ hai, 28/09/2020

Dự báo kỹ thuật:GBP/USD
Dự báo USD/CA
Dự báo USD/CA

Thứ ba, 22/09/2020

Dự báo USD/CA
Dự báo kỹ thuật Euro: EUR / USD, EUR / CHF, EUR / AUD, EUR / CAD
Dự báo kỹ thuật Euro: EUR / USD, EUR / CHF, EUR / AUD, EUR / CAD

Thứ hai, 21/09/2020

Dự báo kỹ thuật Euro: EUR / USD, EUR / CHF, EUR / AUD, EUR / CAD